Elke werkdag bereikbaar tussen 08:30 en 18:00 073 - 20 32 017 [email protected]

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) roept nogal wat vragen op bij salarisadministrateurs. Zeven vragen en antwoorden over de WAB.

1 Addendum vast contract en lage premie WW?
In een addendum staat dat het contract voor bepaalde tijd is omgezet in onbepaalde tijd. In het addendum is opgenomen dat dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden, maar hierin is de arbeidsomvang niet vermeld. Is dit voldoende om de lage premie te mogen toepassen?

Je hoeft in het addendum niet de arbeidsomvang te vermelden als deze verwijst naar de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Wel moet dan in de arbeidsovereenkomst de arbeidsomvang zijn vermeld.
Werknemer en werkgever moeten het schriftelijke addendum allebei ondertekenen. Je bewaart het addendum bij de loonadministratie.

Ook moet uit het addendum blijken dat het gaat om een:
– een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
– geen oproepovereenkomst.

2 Arbeidsovereenkomst bij salarisadministratie?
In het kader van de WAB moet er een schriftelijke en ondertekende arbeidsovereenkomst bij de salarisadministratie aanwezig zijn. Is het voor de arbeidsovereenkomst dan ook voldoende dat onze klanten dit op hun locatie hebben of moeten wij als salarisverwerker over een kopie beschikken?

De hoofdregel is dat je de loonadministratie moet bewaren op de plaats waar het bedrijf kantoor houdt of gevestigd is (artikel 7.2, lid 7 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011). De Belastingdienst kan toestemming geven om de loonadministratie op een andere plaats te bewaren, bijvoorbeeld het kantoor van de adviseur.

3 Doorbetaaldloonregeling en WAB?
Is het voor toepassing van de lage WW-premie bij de doorbetaaldloonregeling voldoende om bij de loonadministratie van de werkmaatschappij de arbeidsovereenkomst tussen minderheidsaandeelhouder en personal holding te bewaren?

Nee, voor het toepassen van de lage premie moet je in de loonadministratie de schriftelijke arbeidsovereenkomst bewaren tussen de minderheidsaandeelhouder en de werkmaatschappij, niet zijnde een oproepovereenkomst. Dit mag dus niet de arbeidsovereenkomst tussen minderheidsaandeelhouder en personal holding zijn.  

Let op:
– De vraag gaat over een fictief dienstverband met de werkmaatschappij. Als sprake is van verzekeringsplicht voor een minderheidsaandeelhouder bij de werkmaatschappij moet het gaan om een echt dienstverband. Voor de werknemersverzekeringen kennen we niet een fictief dienstverband zoals voor de Wet LB 1964.
– Als sprake is van een fictieve dienstbetrekking (wat in de vraag niet het geval kan zijn) dan is altijd de hoge premie verschuldigd.

4 Lage premie bij jonge werknemer met nulurencontract?
Een werknemer van jonger dan 21 jaar heeft een oproepovereenkomst (nulurencontract) voor bepaalde tijd en heeft minder verloonde uren in een aangifte tijdvak dan 48 of 52. Mag je dan de lage premie toepassen?

Ja, dat mag. Dat staat in het kennisdocument premiedifferentiatie WW op pagina 8.

5 Start premiedifferentiatie bij 4-wekenlonen?
De eerste periode van 2020 begint op 30-12-2019. Geldt de premiedifferentiatie vanaf 30-12-2019 of vanaf 1 januari 2020?

De loonaangifte over periode 1 van 2020 loopt vanaf 1 januari 2020 tot en 26 januari 2020. Doordat je de dagen van 2019 in 2020 verloont, moet je de rekenregels van 2020 hanteren. Je verloont in 2020 en dus pas je dan ook de tarieven en regels van 2020 toe.

6 Tijdspaarfonds en 30%-herzieningsregel?
Tellen de uitbetaalde dagen tijdspaarfonds mee voor de herzieningsregel van 30%?

Verloonde uren binnen het kalenderjaar tellen mee voor de toets op de overschrijding van de 30%-norm bij de 30%-herzieningsregel. Alleen uren die horen bij de inleg in een tijdspaarfonds zijn verloonde uren. De inleg is namelijk belast. De opname uit een tijdspaarfonds niet. Bij de opname is dus geen sprake van verloonde uren.

De uitbetaling van tijdspaarfondsdagen telt dus niet mee voor de normoverschrijding van de 30%-herzieningsregel.

7 WAB in sector Overheid en Onderwijs?
Wat zijn de gevolgen van de WAB voor de sector Overheid en Onderwijs?

De bedrijven in sector O&O waar je op doelt betalen een UFO -premie, neem ik aan. Er wordt dan geen WW-awf ingehouden en voor hen is deze betreffende wijziging van de WAB is dan ook niet aan de orde.